ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน: อ่าน 703 คน ศพด.บ้านทุ่งมะขามป้อม เปิดรับสมัครเด็กเข้าเรียน อายุ 2-3 ปี เริ่มรับสมัครวันที่ ..: อ่าน 734 คน ศพด.หนองหว้า เปิดรับสมัครเด็กเข้าเรียน อายุ 2-3 ปี เริ่มรับสมัครวันที่ 9 มีนาคม ..: อ่าน 732 คน องค์การบริหาารส่วนตำบลทุ่งยาว ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตรังทุกคน เฝ้าฯรับเสด็จพระบาทสม..: อ่าน 775 คน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563..: อ่าน 784 คน  
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
O5 ข้อมูลการติดต่อ
  ที่ทำการและแผนที่ดาวเทียม
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ
  การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q & A
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กระดานเสวนา
O9 Social Network
  อบต.ทุ่งยาว
  Fb อบต.ทุ่งยาว
  การดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
  การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือการปฏิบัติงาน
  การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  คู่มือสำหรับประชาชน
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  สถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
O17 E-Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานทางการเงิน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลสถานะการคลัง
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหารพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แผนพัฒนาบุคลากร
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำป
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  กระดานเสวนา
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
  ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน