ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน: อ่าน 543 คน ศพด.บ้านทุ่งมะขามป้อม เปิดรับสมัครเด็กเข้าเรียน อายุ 2-3 ปี เริ่มรับสมัครวันที่ ..: อ่าน 563 คน ศพด.หนองหว้า เปิดรับสมัครเด็กเข้าเรียน อายุ 2-3 ปี เริ่มรับสมัครวันที่ 9 มีนาคม ..: อ่าน 573 คน องค์การบริหาารส่วนตำบลทุ่งยาว ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตรังทุกคน เฝ้าฯรับเสด็จพระบาทสม..: อ่าน 598 คน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563..: อ่าน 614 คน  
 
แบบคำร้องขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
 
ที่
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว
      ข้าพเจ้า** นาย/ นาง/ นางสาว อยู่บ้านเลขที่**
หมู่ที่** ตำบลทุ่งยาว  อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
เบอร์โทรศัพท์ ** อีเมล์
จำนวนผู้อยู่อาศัยในครัวเรือน** คน
   
   
มีความประสงค์ของใช้น้ำเพื่อ :** :
ชนิดของภาชนะที่บรรจุน้ำ
(ระบุประเภท เช่น ถัง,โอ่ง,แท็งค์ และจำนวน)** :
  (หมายเหตุ** ช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันต้องใส่ข้อมูลให้ครบห้ามเว้นไว้ หากใส่ไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้)
      โดยขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบสภาพของภาชนะกักเก็บน้ำว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีไม่ชำรุดเสียหายประการใด
รหัสส่งข้อมูล :