ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน: อ่าน 543 คน ศพด.บ้านทุ่งมะขามป้อม เปิดรับสมัครเด็กเข้าเรียน อายุ 2-3 ปี เริ่มรับสมัครวันที่ ..: อ่าน 563 คน ศพด.หนองหว้า เปิดรับสมัครเด็กเข้าเรียน อายุ 2-3 ปี เริ่มรับสมัครวันที่ 9 มีนาคม ..: อ่าน 573 คน องค์การบริหาารส่วนตำบลทุ่งยาว ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตรังทุกคน เฝ้าฯรับเสด็จพระบาทสม..: อ่าน 598 คน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563..: อ่าน 614 คน  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประชุมชี้แจงขั้นตอนการขออนุญาตใช้น้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
   
 
   

            วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว จัดประชุมประชาชน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  เพื่อชี้แจงขั้นตอนการขออนุญาตใช้น้ำประปาบาดาล ตามข้อบัญญัติตำบล เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งให้ที่ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประปาประจำหมู่บ้านทุ่งยาว และให้เสนอแนวทางในการติดตั้งมิเตอร์ประปา

  

  

  

  

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2564