คู่มือการปฏิบัติงาน
ลำดับ หัวข้อ ไฟล์ดาวน์โหลด อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
???????????????
25
31 มี.ค. 2565
2 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
???????????????
32
20 ม.ค. 2565
3 คู่มือการใช้งาน ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบีย้ยังชีพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ Online)
???????????????
28
17 ต.ค. 2564
4 คู่มือการประเมิน ITA 2021
???????????????
587
24 ก.พ. 2564
5 คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน อปท. โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info.dla.go.th)
???????????????
34
20 ก.พ. 2564
6 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
???????????????
35
25 ต.ค. 2563
7 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
???????????????
595
09 ต.ค. 2563
8 คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
???????????????
595
09 ต.ค. 2563
9 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
???????????????
590
09 ต.ค. 2563
10 คู่มือการปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์
???????????????
587
09 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2