คู่มือการปฏิบัติงาน
ลำดับ หัวข้อ ไฟล์ดาวน์โหลด อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการประเมิน ITA 2021
???????????????
482
24 ก.พ. 2564
2 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
???????????????
487
09 ต.ค. 2563
3 คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
???????????????
493
09 ต.ค. 2563
4 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
???????????????
487
09 ต.ค. 2563
5 คู่มือการปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์
???????????????
482
09 ต.ค. 2563
6 คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
???????????????
481
09 ต.ค. 2563
7 คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
???????????????
488
09 ต.ค. 2563
8 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
???????????????
479
09 ต.ค. 2563
9 คู่มือการบันทึกระบบ e-GP
???????????????
487
09 ต.ค. 2563
10 คู่มืองานธุรการและงานสารบรรณ
???????????????
583
19 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2