ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง การเรียกประชมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาวและเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
  รายละเอียด :

        ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว จะเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์  2564 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2564

      ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาวทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสภา ฯ ตามวัน เวลา และสถานที่
 
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 476 คน