ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง การเรียกประชมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาวและเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
  รายละเอียด :

          ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว จะเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม  2563  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว

          ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาวทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสภา ฯ ตามวัน เวลา และสถานที่
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน