ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
  รายละเอียด :

                     ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว จะเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาวเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 และอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 

               จึงขอเชิญชวนท่านผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน