ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง การเรียกประชมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาวและเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
  รายละเอียด :

                 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว จะเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาวเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 และอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 

               จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาวทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสภา ฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน